Основи філософіїСвоєрідність і сучасне тлумачення предмету філософії.Співвідношення раціонального й ірраціонального у філософії.Символічні й метафоричні смисли у філософії.Символічні і метафорічні смисли у Ф.Духовно-практична інтенція філософії.Критичний раціоналізм, як філософський напрям.Феноменологія як противага «психологізмові» і альтернатива «натуралізмові».Критичність в онтології: від «Критичної філософії І. Канта» до «Критичної онтології Н.Гартмана».Структуралізм та оновлена метафізика.Критичність постмодерну.Людина як предмет філософської рефлексії.Марксистське та неомарксистське осмислення людського буття.Екзистенціальний вимір людського буття.Думки представників екзистенціалізму про людське буттяФілософський зміст психоаналітичної антропології.Уявлення про сутність людини у постмодерністській філософії.Феномен соціального.Соціальний процес та його детермінанти.Соціальний антагонізм та «аномія».Основні парадигми суспільного розвитку.Ідеологія і соціальна дійсність.Філософія як акт самопізнання та самовідтворення.(+ вопрос про рефлексію 10)КОМУНІКАТИВНА ФІЛОСОФІЯ Сутність комунікативного повороту у сучасній філософії.Дискурс як філософське явище.Теорія комунікативної дії.Смисловий горизонт класичних визначень культури.Сучасні цивілізаційні парадигми.Масова культура, її основні функції.Проблема співвідношення філософії та науки.Наука в системі техногенної цивілізації.Проблема цінностей в науковому пізнанні. Поняття етосу науки.Категоріальні засади наукової картини світу. Ідеали і норми наукового дослідження.Структура і методи емпіричного й теоретичного дослідження.Наукові революції та зміна історичних типів наукової раціональності.Загальнонаукові методологічні принципи як вимоги до наукової теорії.Поняття системності та комплексності дослідження.Синергетика як загальнонаукова методологія дослідження.Міждисциплінарний і трансдисциплінарний вимір методології.ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬМетодологічна програма герменевтики.Методологічний потенціал феноменології.Соціальна теорія пізнання та соціальна епістемологія.Проблема методу в соціальному пізнанні.Соціальне прогнозування та соціальний конструктивізм.Комунікативна парадигма у соціальному пізнанніВзаємозвязок філософії і психології в культурно-історичному процесі. Філософські засади психологічних концепційПсихофізична проблема в сучасній філософії та психології.Глобальний еволюціонізм і проблема історичності психіки.Сутність і особливості психологічного знання.Етичний вимір розв'язання психологічних проблем.