Аналіз стану грошової маси в Україні як складової монетарної політики


Аналіз стану грошової маси в Україні як складової монетарної політики

Проведено аналіз стану грошової маси в Україні за період 2004-2014 рр. Значну увагу приділено дослідженню структури грошової маси. Визначено показники монетизації і доларизації економіки за період, що досліджувався. Виявлені фактори впливу на стан грошової маси в Україні. Визначено напрямки поліпшення стану грошової маси в країні.

Ключові слова: грошова маса, грошові агрегати, коефіцієнт готівки, рівень доларизації економіки, коефіцієнт монетизації економіки.

Постановка проблеми та її зв'язки з науковими дослідженнями. Сучасні економічні умови характеризуються активізацією трансформаційних процесів, формуванням соціально-орієнтованої ринкової економіки України і важливу роль у досягненні сталого економічного розвитку держави відводиться грошово-кредитній політиці, що покликана, враховуючи тенденції розвитку вітчизняної економіки та грошово-кредитної сфери, визначати завдання і напрями діяльності банківської системи в цілому та Національного банку України зокрема для забезпечення стабільності грошової одиниці України, як важливої передумови фінансової і макроекономічної рівноваги та сталого соціально-економічного розвитку країни.

У продовж останніх років в Україні спостерігається постійна тенденція до збільшення обсягів грошової маси, що негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в країні. Сьогодні є необхідним зміцнення стабільності і привабливості національної грошової одиниці, оскільки однією з передумов економічного розвитку країни є відповідність грошової маси проблемам економіки.

Формування ефективної грошово-кредитної політики країни зумовлює необхідність аналізу грошової маси оскільки зміни, що відбуваються у складі, структурі, обсягу грошової маси суттєво впливають на швидкість обороту грошей, формування платоспроможного попиту, ринкову кон'юнктуру і як наслідок на економічний розвиток країни в цілому. Саме тому аналіз стану грошової маси завжди є актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність грошової маси та чинники, що впливають на її обсяг, склад і структуру розкрито в працях М.І. Савлука [1], П. Круша [2], С.В. Науменкова [3], І.О. Педерсен [4], Радзієвського О.В. [5] та інші. Проте обсяг і структура грошової маси постійно змінюються у часі у зв'язку з чим потребують постійного аналізу, що і стало підставою проведення даного дослідження.

Мета статті. Основою метою статті є аналіз обсягу, складу і структурі грошової маси України протягом останніх років.

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з передумов фінансової стабільності є збалансованість обсягу грошової маси потребам економіки. Регулювання грошового обігу повинно відбуватися на основі принципу мінімізації впливу негативних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Сучасні економічні умови характеризуються активізацією трансформаційних процесів, в країні формується соціально -- орієнтована ринкова економіка і важливу роль у досягненні економічного розвитку України відводиться грошово-кредитній політиці. Сутнісна характеристика грошової маси розкривається завдяки кількісних показників, що характеризують стан грошового обігу. Одним із таких показників є величина і структура грошової маси. Необхідно зауважити, що до тлумачення поняття «грошова маса» науковці підходять з різних сторін і розглядають з різноманітних аспектів і в науковій літературі відсутнє єдине визначення економічної категорії «грошова маса». Більшість науковців під грошовою масою розуміють всю сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обороту в певний момент часу [1]. Грошова маса залежить від попиту та пропозиції грошей, а також від зобов'язань банків по кредитах отриманих від НБУ, сальдо іноземних активів, операцій на ринку цінних паперів. Структура грошової маси відображає рівень розвитку економіки країни. В міжнародній банківській статистиці використовують агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей. Грошові агрегати розкривають структуру грошової маси. Дослідження грошових агрегатів дозволяє визначити ступінь розвитку грошової маси країни та визначити шляхи стабілізації і зміцнення грошової одиниці. Відповідно до методологічних правил НБУ виділяють грошові агрегати наступного складу:

М0 включає готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями;

Мі включає грошовий агрегат М0 та переказ- ні депозити в національній валюті;

М2 включає грошовий агрегат М1 та переказ- ні кошти в іноземній валюті й інші депозити;

М3 включає грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

Грошовий агрегат М3 є показником грошової маси в країні.

В таблиці 1 наведено динаміку грошових агрегатів протягом 2004-2014 років.

Аналіз показників динаміки грошових агрегатів показує, що протягом періоду, що досліджується всі грошові агрегати зросли. Слід зауважити, що наявні в обороті готівкові гроші зросли на 232070 млн. грн., а грошова маса збільшилась на 810420 млн. грн. Під час дослідження грошових агрегатів значну увагу необхідно приділяти співвідношенню готівковій і безготівковій частинам грошової маси, оскільки чим нижча частка наявних в обороті готівкових грошей у загальній грошовій масі тим ефективніше дана національна грошова система. Вважається, що частка готівки в структурі грошової маси не повинна перевищувати 7%. На сьогодні в Україні 29,6% грошової маси обертається поза банками і не контролюється банківською системою, що є негативним явищем. До найвагоміших причин зростання частки наявних в обороті готівкових грошей відносять прагнення багатьох суб'єктів здійснювати розрахунки готівкою і втрата довіри юридичних і фізичних осіб до банківської системи. Зростання частки готівки, що знаходиться поза банками в загальній грошовій маси ускладнює стан розрахунків і послаблює кредитний потенціал банків.

Таблиця 1 Динаміка грошових агрегатів в Україні у 2004-2014 рр.

Рік

М0, млн. грн

М1, млн. грн

М2, млн. грн

М3, млн. грн

Питома вага М0 до М3, %

Питома вага М1 до М3, %

Темп росту М0, %

Темп росту М3, %

Абсолютне відхилення показника М0, млн. грн

Аболютне відхилення показника М3, млн. грн.

2004

42300

67100

125500

125800

33,6

53,3

2005

60231

98572

193145

194070

31,0

50,8

142,4

154,3

17931

68270

2006

74984

123274

259414

261063

28,7

47,2

124,5

134,5

14753

66993

2007

111119

181665

391272

386156

28,8

47,0

148,2

147,9

36135

125093

2008

154727

225128

512528

515727

30,0

43,7

139,2

133,6

43608

129571

2009

157029

233748

484772

487298

32,2

48,0

101,5

94,5

2302

-28429

2010

182990

289894

596841

597872

30,6

48,5

116,5

122,7

25961

110574

2011

192700

311100

681800

685500

28,1

45,4

105,3

114,7

9710

87628

2012

203200

323200

771100

773200

26,3

41,8

105,4

112,8

10500

87700

2013

237800

383900

906300

909100

26,2

42,2

117,0

117,6

34600

135900

2014

282900

435500

955300

956700

29,6

45,5

119,0

105,2

45100

47600

Грошовий агрегат М1 характеризує частину грошової маси, яка використовується для розвитку національної економіки. Як показують розрахунки співвідношення наявних в обороті готівкових грошей й вклади економічних суб'єктів в національній валюті і грошової маси в країні протягом 2011-2013 років знижувалось. В 2014 році даний показник значно зріс і складає 45,5%. Це свідчить про те, що все ж таки значна маса грошей виступає у вигляді кредитного ресурсу.

Безпеку функціонування грошового ринку визначає показник співвідношення М0 до ВВП, нормативне значення якого не повинно перевищувати 4% [5]. В таблиці 2 наведено співвідношення М0 до ВВП.

Таблиця 2 Співвідношення наявних в обороті готівкових грошей і показника ВВП

Рік

М0, млн.грн

ВВП млн.грн

Співвідношення М0 до ВВП, %

Рік

М0, млн.грн

ВВП млн.грн

Співвідношення М0 до ВВП, %

2004

42300

345113

12,26

2010

182990

1082569

16,90

2005

60231

441452

13,64

2011

192700

1316600

14,64

2006

74984

544153

13,78

2012

203200

1408889

14,42

2007

111119

720731

15,42

2013

237800

1454931

16,34

2008

154727

948056

16,32

2014

282900

1566728

18,06

2009

157029

913345

17,19

Аналіз показників, що наведено в таблиця 2 показує, що показник співвідношення М0 до ВВП, не відповідає нормативному значенню і значно його перевищує, і протягом останніх чотирьох років має тенденцію росту.

Динаміка грошових агрегатів протягом 2004-2008 рр. підтримувалась Національним банком України на рівні, який давав змогу поступово підвищувати рівень задоволення потреб економічних суб'єктів у грошових коштах. Для оцінки ступеня забезпеченості економіки грошовими коштами використовується коефіцієнт монетизації економіки. Значення цього коефіцієнта є одним з основних показником контролю грошової маси, і його дослідження дає можливість вчасно розробити і вжити заходи щодо запобігання безконтрольного росту грошової маси в умовах недостатності товарної пропозиції. Монетизація економіки тісно пов'язана з реальним соціально-економічним розвитком країни. Динаміка зміни рівня монетизації вітчизняної економіки має виражену тенденцію до зростання. В таблиці 3 наведено динаміку коефіцієнта модернізації економіки.

Таблиця 3 Динаміка коефіцієнта монетизації економіки за період 2004-2014 рр.

Рік

М2, млн. грн

ВВП млн.грн

Коефіцієнт монетизації економіки

Темп росту рівня монетизації економіки, %

2004

125500

345113

36,36

2005

193145

441452

43,75

120,31

2006

259414

544153

47,67

108,96

2007

391272

720731

54,29

113,88

2008

512528

948056

54,06

99,58

2009

484772

913345

53,08

98,18

2010

596841

1082569

55,13

103,87

2011

681800

1316600

51,78

93,93

2012

771100

1408889

54,73

105,69

2013

906300

1454931

62,29

113,81

2014

955300

1566728

60,97

97,89

Як видно з наведених даних у таблиці 3, найбільше значення показника монетизації економіки в Україні протягом 2004-2014 рр. спостерігається у 2013 році -- 62,29%. Досить низькі значення коефіцієнта монетизації економіки підтверджують кризисні процеси економічної системи країни. Нормальне значення цього показника знаходиться в межах 70-80%. Проте Круша П.В. вважає, що для України коефіцієнт монетизації варіюється у межах 50% [5]. Отже можна вважати, що рівень національної економіки достатнім. Збільшення його до зазначеного рівня є одним із головних стратегічних завдань Національного банку України. Оптимальний рівень монетизації економіки визначенню не підлягає, можливо визначити об'єктивний рівень грошової маси,що б задовольнила всі економічні потреби країни і забезпечила її стабільний розвиток. Об'єктивний рівень монетизації економіки визначається не лише потребами товарообороту в платіжних засобах, а й цілою низкою інших чинників, на основі аналізу яких визначають національні особливості щодо економічних, політичних та інших процесів в країні, які здійснюють вплив на рівень монетизації економіки. Слід зазначити, що причиною різниці у рівнях монетизації різних країн є відмінності у розрахунку цього показника, а також певні методичні недоліки в розрахунку даного коефіцієнта, зокрема не досить коректне зіставлення грошової маси як запасу і валового внутрішнього продукту як потоку [8].

Розвиток національної економіки характеризує показник швидкості обігу грошової маси, який характеризує насамперед інтенсивність використання запасу грошей в обороті для оплати товарів та послуг, що реалізуються. Зміна швидкості обігу грошей суттєво впливає на пропозицію грошей в обігу і цим впливає на платоспроможний попит і на витрати обігу, ускладнює чи полегшує регулювання грошового обігу, дає узагальнююче відображення зміни інтенсивності економічних процесів [11]. Значення показника швидкості обігу грошей вважається достатнім у випадку, якщо кожна грошова одиниця обертається приблизно 2 рази за рік.

Таблиця 4 Швидкість обігу грошей в Україні за період 2004-2014 рр.

Рік

М3, млн. грн

ВВП млн.грн

Швидкість обігу грошей

Рік

М3, млн. грн

ВВП млн.грн

Швидкість обігу грошей

2004

125800

345113

2,743347

2010

597872

1082569

1,810704

2005

194070

441452

2,274705

2011

685500

1316600

1,920642

2006

261063

544153

2,084374

2012

773200

1408889

1,822153

2007

386156

720731

1,866424

2013

909100

1454931

1,600408

2008

515727

948056

1,83829

2014

956700

1566728

1,637638

2009

487298

913345

1,874305

Як видно із даних, що наведено в таблиці 4 значення показника швидкості обігу грошової маси знаходиться в межах нормативного значення.

Останнім часом особливістю економіки України є нестабільність національною валюти. Економічні агенти зацікавлені в тому, щоб гроші мали відносно стабільну купівельну спроможність і саме тому віддають перевагу більш стабільній іноземній валюті. Вплив доларизації на кон'юнктуру фінансових ринків може бути непередбачуваним. Доларизація суттєво скорочує ефективність проведення грошово-кредитної політики. Доларизація економіки, як феномен грошової системи, є, в більшій мірі, негативним явищем, аніж позитивним, оскільки підриває національні інтереси країни, сприяє незаконному відпливу капіталу за кордон, призводить до втрати інвестиційного потенціалу, збіднює суспільство та державу, штучно знецінює та деформує структуру грошового обігу [13]. В науковій літературі виділяють три види доларизації -- офіційну, напівофіційну та неофіційну у зв'язку з цим виникають труднощі з точним визначенням рівня доларизації економіки країни, так як відсутні чітко визначені показники оцінки валютного заміщення. У таблиці 5 наведено розраховані показники рівня доларизації української економіки за методикою МВФ. Граничне значення для рівня доларизації є 30%.

Причиною таких різких коливань рівня доларизації економіки є макроекономічна нестабільність в країні і відображає негативні зміни, що відбуваються на валютному ринку. Фактори, що вплинули на такі коливання мають довгостроковий вплив і тому швидких змін щодо стабілізації ситуації, після впроваджених заходів з дедоларизації очікувати не слід.

Таблиця 5 Показники доларизації української економіки за методикою ММФ

Рік

М3, млн. грн

Обсяг депозитів в іноземній валюті, млн. грн.

Рівень доларизації, %

Рік

М3, млн. грн

Обсяг депозитів в іноземній валюті, млн. грн.

Рівень доларизації, %

2004

125800

10807

8,59

2010

597872

41600

6,96

2005

194070

45618

23,51

2011

685500

51900

7,57

2006

261063

70155

26,87

2012

773200

57000

7,37

2007

386156

89867

23,27

2013

909100

52400

5,76

2008

515727

157512

30,54

2014

956700

87700

9,17

2009

487298

154156

31,63

Проведений аналіз стану грошової маси в Україні за період 2004-2014рр. показав, що на сьогодні в Україні 29,6% грошової маси обертається поза банками і не контролюється банківською системою, що є негативним явищем. До найвагоміших причин зростання частки наявних в обороті готівкових грошей відносять прагнення багатьох суб'єктів здійснювати розрахунки готівкою і втрата довіри юридичних і фізичних осіб до банківської системи. Показник співвідношення М0 до ВВП, не відповідає нормативному значенню і значно його перевищує, і протягом останніх чотирьох років має тенденцію росту. Найбільше значення показника монетизації економіки в Україні протягом 2004-2014 рр. спостерігається у 2013 році -- 62,29%. Значення показника швидкості обігу грошей вважається є достатнім оскільки національна грошова одиниця обертається приблизно 2 рази за рік. Для формування ефективної грошово-кредитної політики необхідні більш ретельні дослідження проблем монетизації та долоризації економіки, що сприятимуть розробки механізму наповнення економіки грішми з урахуванням негативних явищ і дозволить державі забезпечити конкурентні позиції в умовах глобалізації.

Список літератури

  • 1. Савлук М. І. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2002. 598 с. КБЫ 966-574-369-4.
  • 2. Круша П. Національна економіка: Підручник / За ред. проф., к.е.н. П. Круша. К.: Каравела, 2008. 416 с.
  • 3. Науменкова С. В. Основні тенденції розміщення грошової маси та їх вплив на формування грошово-кредитної політики Європи / С. В. Науменкова // Вісник НБУ. 2006. № 1. С. 19-25.
  • 4. Педерсен І. О. Оцінка стану грошової маси в Україні / І. О. Педерсен // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції 2012. № 6. С. 83-87.
  • 5. Радзієвський О. Суперечності доларизації економіки України в умовах фінансової глобалізації / О. Радзієвський // Економіка України. 2005. № 2. С. 16-23.
  • 6. Статистичні матеріали Національного Банку України Статистичний бюлетень (електронне видання) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/stat.pdf
  • 7. Статистичні матеріали Національного Банку України Монетарний огляд (електронне видання) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58037